Plán práce/pracovných činnosti pedagogického klubu na školský rok 2019/2020, 2020/2021

(príloha ŽoNFP)

 1. Prioritná os

Vzdelávanie

 1. Špecifický cieľ

1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

 1. Žiadateľ

Základná škola, Slobody 1, Košice

 1. Názov projektu

Zvyšovanie gramotnosti na ZŠ Slobody

 1. ITMS projektu

ITMS2014+ 312011T908

 1. Názov  pedagogického klubu

Efektívne učenie

 1. Počet členov pedagogického klubu

10

 1. Školský rok

2019/2020, 2020/2021

Zoznam/opis/zameranie a zdôvodnenie plánovaných činností:

Zameranie plánovaných činností:

Vzdelávanie so zameraním na

 • Rozvoj čitateľskej gramotnosti
 • Rozvoj finančnej gramotnosti
 • Rozvoj špecifických funkcií
 • Projektové metódy vo vyučovaní
 • Aktivizujúce metódy vo vyučovaní

Plánované činnosti sú zamerané na zvýšenie úrovne vedomostí a zručností v oblastiach, ktoré sú súčasťou vzdelávacích aktivít.

V súčasnosti je úroveň zručností a vedomostí vo vzdelávacích oblastiach u väčšiny pedagogických zamestnancov neuspokojivá.

Dôležité je tiež neustále rozvíjanie kľúčových kompetencií jednotlivých pedagogických zamestnancov, ktorí už niektoré vzdelávania v minulosti  absolvovali, ale je potrebné kontinuálne rozširovať získané vedomosti a zručnosti s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelávacieho procesu.

Základná škola Slobody 1, Košice je škola s malým počtom žiakov a pedagogických zamestnancov a je preto ťažké posielať na vzdelávania jednotlivých učiteľov z dôvodu zastupovania a narušovania výchovno-vzdelávacieho procesu. Taktiež by sa vzdelávali len niektorí učitelia.

Vzdelávanie prostredníctvom projektu by zabezpečilo absolvovanie vzdelávania väčšiny pedagogických zamestnancov a pomohlo by získať zručnosti a vedomosti na zvýšenie rozvoja matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov.

S rozvojom matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov by sa dosiahla aj vyššia úroveň vzdelávacieho procesu, nakoľko väčšina žiakov našej školy je z nepodnetného prostredia, kde žiaci nemajú v rodinnom prostredí podporu pri vzdelávaní.

 1. Rámcový program  termíny  a dĺžka trvania jednotlivých stretnutí:

školský  rok  2019/2020

1. polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

1.

14.1.2020

 3 hod.

  Čitateľská gramotnosť

Metodika prípravy práce s textom

Postup v príprave úloh k textu

Príprava kritérií úspešnosti žiaka v riešení úloh k textu. Slovenčinári nám predstavili ich plán čitateľskej gramotnosti. Svoj názor vyjadrili aj učitelia predmetov OBN, GEG, DEJ, MAT, TSV a 1.stupňa.

2.

16.1.2020

 3 hod.

  Čitateľská gramotnosť

Metódy práce s textom  Práca s textom

Stratégia učenia 

Metódy a techniky čítania s porozumením. Čítanie s porozumením je dosť veľký problém u žiakov 1.a 2.stupňa ZŠ . Učitelia prezentovali svoje postrehy a spôsob výuky akým sa tento problém dá eliminovať. 

školský  rok  2019/2020

2. polrok

3.

6.2.2020

3 hod. 

  Čitateľská gramotnosť

Prostriedky hodnotenia úspešnosti žiaka v čítaní s porozumením

Metódy na zisťovanie porozumenia textu  Formy testových úloh. S touto problematikou nás oboznámila pani učiteľka Husáková. So skúsenosťami sa podelili pán uč. Hacio, pani uč. Kuchárová a pani uč. Daňeková

4.

20.2.2020

3 hod. 

  Finančná gramotnosť

Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti do ŠkVP a jednotlivých predmetov. Prednášku viedla pani uč. Köverová. Postupy a zapracovanie danej témy do vyučovacích hodín nám predniesli aj učitelia Hacio, Daňeková, Ondášová, Kováčová.

5.

12.3.2020

 3 hod.

    Finančná gramotnosť

  Metódy a formy práce

Téma bola 1.Potreby a statky ( Maslowova hierarchia potrieb) úvod do ekonómie a ekonomiky. 2. Ekonómia a ekonomika (veda a prax mikro a makro). 3. Peniaze ( hodnota, tlač, inflácia, deflácia). 4. Finančné inštitúcie (banky, nebankovky, poisťovne).5. Osobné financie.

6.

 06.04.2020

 3 hod.

 Rozvoj špecifických funkcií

  Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia 

Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie

7.

28.05.2020

 3 hod.

 Rozvoj špecifických funkcií

  Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Aplikácia vzdelávacích programov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

8.

  11.06.2020

 3 hod.

 Projektové vyučovanie

  Ciele projektového vyučovania

Začiatky projektového vyučovania  Organizovanie projektového vyučovania 

9.

 23.06.2020

 3 hod.

 Projektové vyučovanie

  Projektové vyučovanie, projektová metóda Princípy realizácie projektu

10.

 02.07.2020

 3 hod.

   Projektové vyučovanie

  Hodnotenie ústnej prezentácie žiakov v rámci projektu Porovnanie projektového a tradičného vyučovania

11.

 28.08.2020

 3 hod.

 Aktivizujúce metódy vo vyučovaní

  Situačné metódy

Metódy heuristické a riešenie problémov

školský  rok   2020/2021

1.polrok

por. číslo stretnutia

termín stretnutia

dĺžka trvania stretnutia

téma stretnutia

rámcový program stretnutia

12.

 23.09.2020

3 hod.

 Aktivizujúce metódy vo vyučovaní

  Inscenačné metódy

Didaktické hry

13.

07.10.2020

3 hod.

 Aktivizujúce metódy vo vyučovaní

Dialogické metódy

Prípadové metódy. Situačné metódy.

Hranie rolí , dramatizácia.

14.

27.10.2020

3 hod.

Prírodovedná gramotnosť

Prírodné zmeny v živote a ich dopad na zdravie .Prírodné javy na Zemi a ich vplyv na životné prostredie .Prírodné vedy v technike

15.

11.11.2020

3 hod.

Prírodovedná gramotnosť

Zdravá životospráva, prevencia nehôd, výživa . Kontrola ochorení, prenos ochorení v spoločnosti, stravovacie návyky, zdravotný stav spoločnosti.

16.

26.11.2020

3 hod.

Prírodovedná gramotnosť

Záľuby so vzťahom k prírodným vedám, využívanie techniky a technológií vo voľnom čase, napr. pri športe. Riziká zapríčinené prírodou a ľuďmi, napr. súvisiace s bývaním

17.

03.12.2020

3 hod.

Dištančné vzdelávanie

Spojenie cez ZOOM počas dištančného vzdelávania a práce z domu. Práca v zoome a možnosť vzdelávania. Forma a prevedenie

18.

09.12.2020

3 hod.

Dištančné vzdelávanie

Práca v zoome, čo najširšie využitie funkcií v zoome a nové možnosti dištančného vzdelávania. Praktická časť.

19.

14.01.2021

3 hod.

Dištančné vzdelávanie

Hodnotenie a klasifikácia žiakov počas dištančného vzdelávania – zjednotenie sa v prístupe k hodnoteniu a klasifikáci. ˇAko hodnotiť žiakov, ktorí nemajú možnosť zapojenia sa do dištančného vzdelávania a žiakov, ktorí nepracujú.

20.

28.01.2021

3 hod.

Výmena skúseností pri využívaní moderných vyučovacích postupov a metód

Výmena skúseností v oblasti medzipredmetových vzťahov. Záverečné hodnotenie činnosti PK – klady a zápory, prínos pre členov PK.

Vypracoval (meno, priezvisko)

Mgr. Adriana Ondášová

Dátum

16.12.2019 aktualizované 8.12.2020

Podpis

Schválil (meno, priezvisko)

Mgr. Zuzana Haciová

Dátum

17.12.2019 aktualizované 9.12.2020

Podpis

Správy zo zasadnutí pedagogického klubu

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár