Prihlasovanie, cena stravného a odhlasovanie

PRIHLASOVANIE NA STRAVU

Stravník sa prijíma na stravovanie po podaní písomnej prihlášky na stravovanie, najskôr však od nasledujúceho dňa.

Poplatky  za  obed 

  1. stupeň 1,90 eur ( 20 dni = 38,00 eur)+ 5 eur  réžia    
  2. stupeň 2,10 eur ( 20 dni = 42,00 eur) + 5 eur réžia

Hmotná núdza I. a II. stupeň rodičia nedoplácajú za stravné a sú oslobodení od platenia réžie.

Životné minimum a bez nároku na bonus  I. stupeň: dopláca 0,60 € (20 pracovných dní = 12 €) + réžia 5,00 € = 17 €

Životné  minimum  bez nároku na bonus II. stupeň: dopláca 0,80 € (20 pracovných dní = 16 €)+ réžia 5,00 € = 21 €

STRAVNÉ

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8. 2021, si vás rodičia dovoľujeme informovať o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ. 

Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia  na stravu v sume 1,30 eur za deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností a odobralo stravu sú:

  1. Dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a rodina je v PHN (pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR. Za vyučovanie ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, kt. sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.
  2. Každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, kde je najmenej 50% detí v HN
  3. Doplnené o novú skupinu detí (ktoré už dovršili 6 rokov a ešte nedovršili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový nárok neuplatnil ).

„Ďalej upozorňujeme rodičov na informáciu, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezokladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým , že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia ( trestný čin podvodu podľa § 221 z.č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa  ako dotáciu na stravu. 

Zároveň upozorňujeme, aby rodičia deti z rodín v ŽM predložili Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR – Popradská 74, najneskôr do 10.8.2021“.

PS: V prípade zmien počas roka bude možnosť nové dieťa v PHN,ŽM aj bonus zaradiť.

Pre študentov stredných škol a "cudzích" stravníkov platia podľa vyššie spomenutého VZN mesta Košice tieto pravidlá:
Stredná škola a dospelí stravníci Príspevok
stravníci od 15 do 19 rokov, cudzí stravníci 1,33€

Stravné je potrebné uhradiť najneskôr do 5. dňa v danom mesiaci. Platbu za stravné je možné uhradiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom.

Údaje o prijímateľovi:

Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1, Košice

Číslo účtu - IBAN:

SK56 5600 0000 0093 0897 5008

Variabilný symbol:

Trieda ktorú žiak navštevuje

Správa pre prijímateľa:

meno a priezvisko stravníka

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Stravník sa môže odhlásiť zo stravy 24 hod vopred, v prípade choroby aj v daný deň ráno, do 8:00 hod. Odhlásiť sa zo stravy je možné:

  • osobne - u vedúcej ŠJ alebo u kuchárky
  • telefonicky - na tel.čísle 055/642 90 33 
  • písomne - v zošite na odhlasovanie, ktorý sa nachádza v školskej jedálni
  • e-mailom - jedalen@zsslobody.eu

Za včas neodhlásené obedy sa finančné prostriedky nevracajú. Dôvodom na odhlásenie z obeda nie je obed z jedálneho lístka, ktorý stravníkovi nechutí.

Upozornenie:

  • ak bol stravník odhlásený zo stravy dlhšiu dobu, napr. 2 týždne, je potrebné aby sa na stravu opätovne prihlásil (osobne, telefonicky alebo písomne v zošite)

Stravníci poberajúci "dotáciu na stravu", ktorí nie sú prítomí na vyučovaní,

majú povinnosť sa z obeda ODHLÁSIŤ !!!

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Anna Demeterová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár