Prihlasovanie, cena stravného a odhlasovanie

PRIHLASOVANIE NA STRAVU

Stravník sa prijíma na stravovanie po podaní písomnej prihlášky na stravovanie, najskôr však od nasledujúceho dňa.

STRAVNÉ

Obed:

  • 1.-4.ročník: 1,01 €
  • 5.-9.ročník: 1,09 €
  • Dospelí a cudzí stravníci: 1,19 €

Výšku stravného určuje VZN mesta Košice č.103 O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Nájdete ho na stránke mesta: http://www.kosice.sk

Výšku stravného pre stravníkov ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi upravuje Zákon č.5442010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Aktuálna výška stravného za obedy u tejto skupiny stravníkov je:

  • 1.-4.ročník: 0,01 €
  • 5.-9.ročník: 0,09 €

Stravné je potrebné uhradiť najneskôr do 5. dňa v danom mesiaci. Platbu za stravné je možné uhradiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom.

Údaje o prijímateľovi:

Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1, Košice

Číslo účtu - IBAN:

SK56 5600 0000 0093 0897 5008

Variabilný symbol:

Trieda ktorú žiak navštevuje

Správa pre prijímateľa:

meno a priezvisko stravníka

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Stravník sa môže odhlásiť zo stravy 24 hod vopred, v prípade choroby aj v daný deň ráno, do 8:00 hod. Odhlásiť sa zo stravy je možné:

  • osobne - u vedúcej ŠJ alebo u kuchárky
  • telefonicky - na tel.čísle 055/642 90 33 
  • písomne - v zošite na odhlasovanie, ktorý sa nachádza v školskej jedálni.

Za včas neodhlásené obedy sa finančné prostriedky nevracajú. Dôvodom na odhlásenie z obeda nie je obed z jedálneho lístka, ktorý stravníkovi nechutí.

Upozornenie:

  • ak bol stravník odhlásený zo stravy dlhšiu dobu, napr. 2 týždne, je potrebné aby sa na stravu opätovne prihlásil (osobne, telefonicky alebo písomne v zošite),
  • zvlášť dôležité je včasné odhlasovanie stravy u stravníkov, ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár