Prihlasovanie, cena stravného a odhlasovanie

PRIHLASOVANIE NA STRAVU

Stravník sa prijíma na stravovanie po podaní písomnej prihlášky na stravovanie (kliknite tu), najskôr však od nasledujúceho dňa.

STRAVNÉ

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 (v aktuálnom znení) určuje od 1.9.2019 v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov nasledovne:

Základná škola Príspevok
stravníci od 6 do 11 rokov - I. stupeň 1,15€
stravníci od 11 do 15 rokov - II. stupeň 1,23€

S účinnosťou od 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu.

Dotáciu na stravu možno poskytnúť na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a na dieťa:

  • vo veku od 2 – 5 rokov, ktoré navštevuje materskú školu, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima,
  • navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo.

Z toho vyplýva nasledovné:

Stravníci na prvom stupni ZŠ po odrátaní "dotácie na stravu" dostávajú obedy bezplatne. 

Stravníci na druhom stupni ZŠ po odrátaní "dotácie na stravu" musia za každý obed doplatiť 0,03€. Spôsob a presnú výšku úhrady určí vedúca ŠJ pri prihlasovaní takéhoto žiaka na obed.

Pre študentov stredných škol a "cudzích" stravníkov platia podľa vyššie spomenutého VZN mesta Košice tieto pravidlá:
Stredná škola a dospelí stravníci Príspevok
stravníci od 15 do 19 rokov, cudzí stravníci 1,33€

Stravné je potrebné uhradiť najneskôr do 5. dňa v danom mesiaci. Platbu za stravné je možné uhradiť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom.

Údaje o prijímateľovi:

Školská jedáleň pri ZŠ Slobody 1, Košice

Číslo účtu - IBAN:

SK56 5600 0000 0093 0897 5008

Variabilný symbol:

Trieda ktorú žiak navštevuje

Správa pre prijímateľa:

meno a priezvisko stravníka

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Stravník sa môže odhlásiť zo stravy 24 hod vopred, v prípade choroby aj v daný deň ráno, do 8:00 hod. Odhlásiť sa zo stravy je možné:

  • osobne - u vedúcej ŠJ alebo u kuchárky
  • telefonicky - na tel.čísle 055/642 90 33 
  • písomne - v zošite na odhlasovanie, ktorý sa nachádza v školskej jedálni
  • e-mailom - jedalen@zsslobody.eu

Za včas neodhlásené obedy sa finančné prostriedky nevracajú. Dôvodom na odhlásenie z obeda nie je obed z jedálneho lístka, ktorý stravníkovi nechutí.

Upozornenie:

  • ak bol stravník odhlásený zo stravy dlhšiu dobu, napr. 2 týždne, je potrebné aby sa na stravu opätovne prihlásil (osobne, telefonicky alebo písomne v zošite)

Stravníci poberajúci "dotáciu na stravu", ktorí nie sú prítomí na vyučovaní,

majú povinnosť sa z obeda ODHLÁSIŤ !!!

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár