Aktuality - Oznamy

NÁVRAT DO ŠKOLY - 2021

 17.12.2020

ROZHODNUTIE

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení okrem

a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;

riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách, zabezpečia pre deti, žiakov a poslucháčov dištančné vzdelávanie,

b) školských klubov detí pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,

c) školských internátov pre deti materských škôl podľa písmena a),

d) zariadení školského stravovania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ,pre deti

  1. materských škôl podľa písmena a),
  2. školských klubov detí podľa písmena b),

e) špeciálnych výchovných zariadení.

Zrušuje sa rozhodnutie č. 2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021.

Odôvodnenie: Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021 a oproti rozhodnutiu č. 2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021 sa rozširuje možnosť prevádzky zariadení školského stravovania aj pre deti v školských kluboch detí, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Týmto rozhodnutím sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a zároveň riaditelia škôl, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, zabezpečia žiakom dištančné vzdelávanie. V prípade, že sa žiak vzdeláva dištančne v priestoroch školského klubu detí, znamená to, že sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacej činnosti. Ak tento žiak odoberie stravu v školskej jedálni, žiadateľovi možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa žiakov základných škôl podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie č. 2020/15801:1-A1800 z 28. augusta 2020 ostáva týmto rozhodnutím nedotknuté.

Zdroj: http://www.minedu.sk

COVID AUTOMAT

Platnosť a účinnosť COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR sa očakáva od 25. 1. 2021 (po zrušení aktuálneho zákazu vychádzania, ktorý platí do 24. 1. 2021).

Podľa COVID AUTOMATU v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne sa región zaraďuje do jednotlivých stupňov ostražitosti alebo varovania. Na jednotlivé stupne ostražitosti a varovania sú naviazané jednotlivé opatrenia. Z COVID AUTOMATU uvádzame len dva rozhodujúce ukazovatele v tabuľkách (obrázky v prílohe), ktoré sú dôležité pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ako aj pre samotné školy a školské zariadenia, a to „Predvídateľné opatrenia podľa rizika v školách a školských zariadeniach“ a „Regionálny semafor/COVID AUTOMAT (hraničné pásma okresov).“

Celý dokument COVID AUTOMAT Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARSCoV-2 (Covid-19) je dostupný online: 
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
a zobrazený epidemiologický stav na mape Slovenskej republiky:
https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/ .

Aktuality / NÁVRAT DO ŠKOLY - 2021


1 2 3 4 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár