Aktuality - Oznamy

Online vyučovanie

 17.03.2020

LEGENDA

odkaz   → v pravo od šípky sa nachádza odkaz (odklik) na inú stránku

⇒ činnosť žiaka   → činnosť, ktorú má žiak z danej témy vykonať

¶ dlhodobá úloha

***********************************************************************************************************************************

1.A

SJL ⇒ Šlabikár str. 26 - písmeno D,d  → čítať 5 krát, vyfarbiť dračí dom, modré písané slová opísať do zošita

         ⇒ str. 27 - úlohy 1,2,4

         ⇒ str. 27 - úloha 3 (čítať 5 krát)

         ⇒ str. 28 - úloha 5 (čítať 5 krát), vypracovať úlohy

        ⇒ vyhľadať a vymaľovať všetky písmená D,d v texte

        ⇒ písanie č. 5 - napísať všetky strany písmena D,d

MAT ⇒ pracovný zošit - str. 30,31,33 (počítanie do 20) - vypracovať úlohy

PRVOUKA ⇒ pracovný zošit str. 36 - úlohy 1,2 (potrava živočíchov)

***********************************************************************************************************************************

2.A

SJL ⇒ str. 73 - opíš diktát   ¦   ⇒ str. 73 - lienka s 3. bodkami

MAT ⇒ str. 27 (celá strana)   ¦   ⇒ str. 28 (cvičenia 1 a 2)

ČÍTANIE ⇒ str. 79 - celá strana, čítať nahlas aspoň 3 krát   ¦   str. 80 - celá strana, čítať nahlas aspoň 3 krát

PRVOUKA ⇒ str. 29 - úloha 5 a),b)

***********************************************************************************************************************************

3.A

SJL ⇒ Všeobecné a vlastné podstatné mená ⇒ učebnica str. 75 - úlohy 1,2,3   ¦   učebnica str. 76 - úloha 4

                                                                       ⇒ pracovný zošit str. 47 a 48

MAT ⇒ učebnica str. 36 - úlohy 12,13,14 (hrušky)   ¦   učebnica str. 37 - úlohy 17,18,19 (jablká)

ČÍTANIE ⇒ str. 78 - D. Hevier: Snívaníčko

                 ⇒ pracovný zošit str. 33

VLASTIVEDA ⇒Časová priamka ⇒ vlastné poznámky: učebnica str. 34-35

PRÍRODOVEDA ⇒ Zdravé stravovanie ⇒ str. 32-33 palubný denník, moje poznámky

na precvičenie a zabavenie odporúčame   PASTELKA   REXÍK

***********************************************************************************************************************************

4.A

SJL ⇒ str. 71 - úlohy 1, 2 a)b)   ¦   ⇒ str. 72 - úlohy 3, 4

MAT ⇒ str. 34 (pracovný zošit)   ¦   ⇒ str. 35 (pracovný zošit)

ČÍTANIE ⇒ str. 64 - Vranka Danka

VLASTIVEDA ⇒ str. 68 - 70

PRÍRODOVEDA ⇒ str. 73 - medveď hnedý, jeleň lesný

***********************************************************************************************************************************

5.A

ANJ 

- slovíčka (vocabulary exercises) - ►animals   ►family members   ►house

- slovesá (verb exercises) - ►to be present:am,is,are   ►can/can´t   ►present simple

BIO

- učebnica str. 65-66 ⇒ prečítať, urobiť krátke poznámky (potápnik,vážka,šidlo,komár,vodomerka,ovad), nakresliť do zošita jeden vybraný druh, naučiť sa

- učebnica str. 68 ⇒ prečítať, nakresliť kapra na celú stranu a popísať jeho časti (obr.185) a pohyb (obr.186), naučiť sa

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

GEG

podnebie, podnebné pásma ⇒ urobiť poznámky z prezentácie do zošita

SJL

 kniha podľa vlastného výberu ⇒ prečítať, napísať stručné informácie (autor, vydavateľstvo,rok vydania,prekladateľ), napísať stručný obsah (o čom ste čítali), nakresliť ľubovoľnú ilustráciu (týkajúcu sa prečítanej knihy,deja)

- opakovať skloňovanie podstatných mien podľa všetkých vzorov mužského, ženského a stredného rodu

- Ako sa učiť. Vieme, čo je v texte dôležité?: učebnica str. 89 - 90 ⇒ napísať, čo je konspekt a čo sú poznámky. Zo str. 90 si vybrať jeden z textov a napísať z neho konspekt alebo poznámky (90/3)

- literatúra ⇒ učiť sa na Hviezdoslavov Kubín

                 ⇒ naučiť sa všetko o dráme (učebnica str. 75 - 79, všetko zhrnutie máte vlepené v zošitoch)

                 ⇒ pozrieť si film Perinbaba, pozrieť učebnicu str. 80 - 83

MAT

- učebnica str. 70 - 72, str. 79 - 83 ⇒ rysovať (zväčšovanie, zmenšovanie obrázkov)

VYV

- naše mesto: projekt ⇒ nakresliť (súťažné zadanie)

***********************************************************************************************************************************

6.A

ANJ

- slovíčka (vocabulary exercises) - ►daily routines   ►hobbies   ►animals

- slovesá (verb exercises) - ►to be past:was,were   ►present simple   ►present continuous

BIO

- ►stavba tela kvitnúcich rastlín:koreň,stonka,list ⇒ poznámky, cvičenia, doplňovačky, kvízy

FYZ

- premena jednotiek: učebnica str. 83 ⇒ opísať žltú tabuľku, príklady (vypočítať aj do zošita)

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

SJL

 kniha podľa vlastného výberu ⇒ prečítať, napísať stručné informácie (autor, vydavateľstvo,rok vydania,prekladateľ), napísať stručný obsah (o čom ste čítali), nakresliť ľubovoľnú ilustráciu (týkajúcu sa prečítanej knihy,deja)

⇒ opakovať skloňovanie prídavných mien podľa všetkých vzorov (pekný, cudzí, otcov, matkin, páví) a delenie prídavných mien (akostné, vzťahové, privlastňovacie - individuálne a druhové)

⇒ opakovať pomocou zošitov a učebnice slovesá (plnovýznamové, neplnovýznamové, zvratné, nezvratné, osoba, číslo, čas)

⇒ písomne z učebnice (str. 59 / 7) vypísať 10 slovies a určiť gramatické kategórie tabuľka do zošita

- literatúra: ⇒ učiť sa text na Hviezdoslavov Kubín

                  ⇒ prečítať Daidalos a Ikaros (učebnica str. 69 - 72), vyrobiť aspoň 6 stranové leporelo  OTESTUJ SA

                  ⇒ prečítať Tatranská Kikimora (učebnica str. 73 - 75)

MAT

- konštrukcia osi uhla ⇒ narysovať podľa návodu ku každému druhu uhla (ostrý, tupý, pravý, priamy)

- zo zbierky ⇒ riešiť úlohy 1,2,3 z kapitoly 2.9 (str. 18-19), a všetky úlohy z kapitoly 2.10

VYV

- naše mesto: projekt ⇒ nakresliť (súťažné zadanie)

GEG

- Juhozápadná Ázia ⇒ opakovanie štáty ZAHRAJTE SA (po nástupe slepá mapa)    VLAJKY  (kontrola domácej úlohy,vyplň testík)

***********************************************************************************************************************************

6.B

ANJ

- slovíčka (vocabulary exercises) - ►daily routines   ►hobbies   ►animals

- slovesá (verb exercises) - ►to be past:was,were   ►present simple   ►present continuous

BIO

- list: učebnica str. 61-62 ⇒ prečítať, nakresliť list a pomenovať jednotlivé časti (obr.181), nakresliť vnútornú stavbu listu (obr.182), zapíš do zošita: význam prieduchov, význam fotosyntézy (obr.185), aké látky do procesu vstupujú a aké vystupujú, význam listov

FYZ

- premena jednotiek: učebnica str. 83 ⇒ opísať žltú tabuľku, príklady (vypočítať aj do zošita)

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

MAT

zo zbierky ⇒ riešiť úlohy z kapitoly 2.10 sčitovanie a odčitovanie uhlov (str. 19 - 20)

VYV

- naše mesto: projekt ⇒ nakresliť (súťažné zadanie)

SJL

⇒ opakovať skloňovanie prídavných mien podľa všetkých vzorov (pekný, cudzí, otcov, matkin, páví) a delenie prídavných mien (akostné, vzťahové, privlastňovacie - individuálne a druhové)

⇒ opakovať pomocou zošitov a učebnice slovesá (plnovýznamové, neplnovýznamové, zvratné, nezvratné, osoba, číslo, čas)

⇒ písomne z učebnice (str. 59 / 7) vypísať 10 slovies a určiť gramatické kategórie tabuľka do zošita

- literatúra: ⇒ prečítať Daidalos a Ikaros (učebnica str. 69 - 72), vyrobiť aspoň 6 stranové leporelo

                  ⇒ prečítať Tatranská Kikimora (učebnica str. 73 - 75)

GEG

- Juhozápadná Ázia ⇒ opakovanie štáty ZAHRAJTE SA (po nástupe slepá mapa)    VLAJKY  (kontrola domácej úlohy,vyplň testík)

***********************************************************************************************************************************

7.A

ANJ

- slovíčka (vocabulary exercises) - ►daily routines   ►hobbies

- slovesá (verb exercises) - ►past continuous   ►to be past:was,were   ►past simple

FYZ

- výmena tepla medzi kovmi a vodou: učebnica str. 72 - 73 ⇒ prečítať, urobiť poznámky, napísať vzorce pre výpočet teploty kovu a vody, vyriešiť príklad (str.73)

- zhotoviť kalorimeter

CHE

- skúmame chemické deje: učebnica str. 59-60 ⇒ prečítať (pokus str. 59), napísať poznámky (chemické reakcie, reaktanty, produkty), podľa obrázkov vyplniť tabuľku (str. 59) do zošita, napísať ako čítame a zapisujeme chemické reakcie (str. 60)

BIO

- cievy (krvné a miazgové): učebnica str. 84 - 85 ⇒ prečítať, napísať poznámky (žily,vlásočnice(obr.215), vencovité tepny(obr.216), miazga, miazgové cievy, miazgové uzliny(obr.218),slezina)

- poškodenia a ochorenia obehovej sústavy: učebnica str. 86 ⇒ prečítať, napísať poznámky (infarkt srdca,mozgová mŕtvica) ⇒ PROJEKT (infarkt,mŕtvica), rozmer A3 vrátane nákresov

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

MAT

- priama a nepriama úmernosť ⇒ urobiť poznámky podľa videonávodu, počítať príklady a riešiť úlohy odkaz

VYV

- naše mesto: projekt ⇒ nakresliť (súťažné zadanie)

***********************************************************************************************************************************

7.B

ANJ

- slovíčka (vocabulary exercises) - ►daily routines   ►hobbies

- slovesá (verb exercises) - ►past continuous   ►to be past:was,were   ►past simple

CHE

- skúmame chemické deje: učebnica str. 59-60 ⇒ prečítať (pokus str. 59), napísať poznámky (chemické reakcie, reaktanty, produkty), podľa obrázkov vyplniť tabuľku (str. 59) do zošita, napísať ako čítame a zapisujeme chemické reakcie (str. 60)

BIO

- cievy (krvné a miazgové): učebnica str. 84 - 85 ⇒ prečítať, napísať poznámky (žily,vlásočnice(obr.215), vencovité tepny(obr.216), miazga, miazgové cievy, miazgové uzliny(obr.218),slezina)

- poškodenia a ochorenia obehovej sústavy: učebnica str. 86 ⇒ prečítať, napísať poznámky (infarkt srdca,mozgová mŕtvica) ⇒ PROJEKT (infarkt,mŕtvica), rozmer A3 vrátane nákresov

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

FYZ

- kolobeh vody v prírode ⇒ vytvorenie projektu

- meteorologické pozorovania ⇒ projekt meteorologická stanica (učebnica str. 36-37, 51-55 resp. internet)

VYV

- naše mesto: projekt ⇒ nakresliť (súťažné zadanie)

SJL

- písanie a skloňovanie čísloviek ⇒ opakovať podľa zošita a učebnice

- opakovať učivo o slovesách: učebnica str. 55 - 57, opísať zopakujte si (str. 57), úloha 10 (str. 57)

- literatúra ⇒ prečítať Gill Harveyová: Rivali (učebnica str. 88 - 93)

                 ⇒ prečítať sir Arthur Conan Doyle: Na ten obraz nikdy nezabudnem (učebnica str. 95 - 99)

***********************************************************************************************************************************

8.A

ANJ

- slovíčka (vocabulary exercises) - ►body parts   ►health,illness

- slovesá (verb exercises) - ►shall/should   ►may/might   ►modals   ►present perfect

NEJ

- Projekt Deutsch Neu 2 - 1.lekcia ⇒ slovná zásoba,multimediálny slovník

BIO

- ►usadené horniny ⇒ poznámky,cvičenia,doplňovačky,kvízy

CHE

- kyseliny, kyseliny v domácnosti: učebnica str. 62 ⇒ prečítať, vypísať kyseliny používané v domácnosti, napísať čo sú indikátory

- skúmanie kyslosti roztokov: učebnica str. 63 ⇒ prečítať, napísať čo spôsobuje kyslosť roztokov a delenie roztokov podľa pH

¶ opakovať značky 1 - 8. A skupiny prvkov (9.A už končí,tú už netreba :-), opakovať vzorce halogenidov a oxidov (písomka zo vzorcov a oxidov stále platí $)

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

MAT

- objem a povrch hranola = nový tematický celok ⇒ urobiť poznámky, načrtnúť n-boké hranoly, počítať príklady odkaz1    odkaz2

VYV

- naše mesto: projekt ⇒ nakresliť (súťažné zadanie)

FYZ

- tlak v kvapaline ⇒ prečítať text z učebnice, urobiť poznámky

GEG

energetika ⇒ urobiť poznámky z pripojenej mapy (zatiaľ energetika)

***********************************************************************************************************************************

9.A

ANJ

- slovesá (verb exercises) - ►first conditional   ►second conditional

- učebnica Project 5 str. 38 ⇒ čítanie a preklad + cvičenia k tomu

NEJ

- Projekt Deutsch Neu 3 - 1.lekcia ⇒ slovná zásoba,multimediálny slovník

BIO

- ►vírusy a baktérie - aktivita 2 ⇒ projekt

CHE

- deriváty uhľovodíkov: učebnica str. 64 - 70 ⇒ opakovať (písomka stále platí $)

- prírodné látky: učebnica str. 76 ⇒ prečítať, vypísať krátke poznámky (definícia + príklady), nakresliť chemické zloženie organizmov (str. 76)

TSV

⇒ pravidelne opakovať strečingové cviky na dolné končatiny, chrbát, prsia

VYV

- naše mesto: projekt ⇒ nakresliť (súťažné zadanie)

FYZ

- ohmov zákon ⇒ prečítať text z učebnice, urobiť poznámky

MAT

- testovanie 9 (zatiaľ nebolo zrušené) ⇒ intenzívna príprava (počítať,    počítať)

GEG

podnebie Ameriky ⇒ urobiť poznámky z prezentácie do zošita

NÁVRAT DO ŠKOLY - 2021
17 / 12 / 2020

NÁVRAT DO ŠKOLY - 2021

Vážení rodičia a kolegovia, venujte zvýšenú pozornosť obsahu tohoto oznámenia.


1 2 3 4 >

Kontakty


Základná škola Slobody 1
Ul. Slobody č. 1
04011 Košice
Košice II
mestská časť: Západ

IČO: 35542888


Riaditeľka školy

Mgr. Zuzana Haciová
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
tel.č.: 055 / 643 86 65
mob. č.: 0911 220 763

Školské zvonenie

Hod. od-do Prestávka
0. 7:10 - 7:55 7:55 - 8:00
1. 8:00 - 8:45 8:45 - 8:55
2. 8:55 - 9:40 9:40 - 10:00
3. 10:00 - 10:45 10:45 - 10:55
4. 10:55 - 11:40 11:40 - 11:50
5. 11:50 - 12:35 12:35 - 12:45
6. 12:45 - 13:30 13:30 - 14:00
7. 14:00 - 14:45

Fotogaléria

Kalendár